วิสัยทัศน์และนโยบายบริษัท

วิสัยทัศน์บริษัท :

“เป็นผู้นำในการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ในอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน"”

เพื่อให้ กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์  บริษัทจึงวางรากฐานของพันธกิจอันประกอบไปด้วย 5 ด้านหลักได้แก่

 1. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต / เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
 3. มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 4. ขยายส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้ในแต่ละปี
 5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมสู่พนักงานในทุกระดับชั้น

ค่านิยมองค์กร :

 1. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Ethic)
  มีศีลธรรม จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง รักษาคำมั่นสัญญา นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส
 2. มีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership & Teamwork)
  ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
 3. การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อย่างมุงมั่นต่อเนื่องและมีพลัง
 4. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
  มีความรับผิดชอบทุ่มเทต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และยึดมั่นในการสร้างความพึงพอจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. การทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
  ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย วางแผน ตืดตาม และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานและคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Policy) :

       เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า(Customer) คู่ค้า(Supplier) พนักงาน(Employee) หรือผู้เกี่ยวข้อง(Visitor or All Concerned) กับธุรกิจของบริษัทฯได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นความลับใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
 2. บริษัทฯจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริหารงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนด และขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
 3. บริษัทฯจะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ การเปิดเผยข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก
 4. บริษัทฯจัดให้มีระบบการจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม ปกปิดเป็นความลับ
 5. บริษัทฯจัดให้มีผู้ประมวลผล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่นำไปใช้เกินกว่าการยินยอม หรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆกับเจ้าของข้อมูล
 6. ข้อมูลที่มีการควบคุมเฉพาะ อ่อนไหว เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา การเจ็บป่วย ประวัติอาชญากรรม หากจำเป็นต้องใช้ บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดระวัง
 7. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ ถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ง่ายตลอดระยะเวลาที่มีการเก็บรักษา
 8. เจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติ จะเก็บและใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลของคนไทย
 9. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
 10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บและใช้งาน บริษัทฯจะรักษาเสมือนหนึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯเอง ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลายข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผุ้ควบคุมข้อมูล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุด จะดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

จำนวนผู้เข้าชม : 666500 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์