หนอนม้วนใบถั่ว

- รูปร่างลักษณะ : หนอนมีสีเขียวอมเหลือง และมีลายเล็กจาง ผีเสื้อ มีสีเหลืองปนน้ำตาล ปีกคู่หน้ามีเส้นดํา

- วงจรชีวิต : ระยะไข่ 5-6 วัน, ระยะหนอน 19-22 วัน, ระยะดักแด้ 6-10 วัน และระยะตัวเต็มวัย 5-10 วัน

การทําลาย : หนอนชักใยยึดใบติดกันแล้วกัดกินอยู่ภายใน บางครั้งด้านนอกยังเห็นรูที่หนอนเจาะกินจากด้านนอก

การป้องกันกําจัด : ใช้สารกําจัดแมลงดังนี้

- พีโปร (profenofos 50% W/V EC) อัตรา 30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

- แพ็คฟอส (triazophos 40% W/V EC) อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร


จำนวนผู้เข้าชม : 649909 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์