Packing Ag Co., Ltd.

เข้าร่วมโครงการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เข้าร่วมโครงการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในด้านการบริหารด้านการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของบริษัท คู่ค้าและผู้บริโภค สนับสนุนให้พนักงาน และคู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทำงานที่ก่อประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน

CSR

มอบเงินสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

มอบเงินสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

คุณสคราญ จิรัปปภา กรรมการบริษัท มอบเงินสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 ก.ย.2561

โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน

รางวัลโรงงานดีเด่น ตาม "โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน"

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่น ตาม "โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน" ประจำปี 2559 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 ก.พ.2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

Number of visitors : 666490 Views

Sitemap